Katılımcı Sözleşmesi

VAKIF TOKEN KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu katılımcı sözleşmesi, LLC DP Software Company ile https://www.vakiftoken.io/ adresinden erişen ve üye olarak kaydolan kişi arasındadır. Sözleşme, üyelik işlemlerinde katılımcının kabulü ve onayı ile yürürlüğe girecek ve sözleşmenin feshine ilişkin bölümde açıklandığı şekilde sona erdirilebilecektir.

 

2 – Konu ve Amaç

İşbu sözleşmenin konusu Vakıf Token ihracına katılım, Vakıf Token edinimi, bulundurulması, kullanımı, devredilmesi ve elden çıkarılmasıdır. Sözleşmenin amacı, gerçekleştirilen Vakıf Token ihracına katılacak ve/veya LLC DP Software Company’in bu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerden yararlanacak kişiler ile LLC DP Software Company’in hak ve yükümlülükleri belirlemek, şartları ve sözleşmeye dair diğer hususları düzenlemektir.

 

3 – Kapsam

İşbu sözleşmenin kapsamı Vakıf Token ihracı ve bağlantılı hizmetlerinin sağlanmasından müteşekkildir. Vakıf Token ihracı ve bağlantılı hizmetleri emtia, menkul kıymet, finansal araç veya herhangi bir şekilde yatırım aracı olarak anlaşılamaz, Vakıf Token ihracı halka arz edilen bir enstrüman olarak değerlendirilemez.

Vakıf Token ihracı herhangi bir kurumdan onay, izin, lisans alınmasını gerektirmemekte ve herhangi bir şekilde yasal mercilerin geri ödeme taahhüdüne konu olmamaktadır.

 

4 – Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;

Cüzdan; özel bir anahtar veya benzersiz bir adrese sahip olan ve Vakıf Token da dahil olmak üzere TRON TRC20 Tokenlarını kabul edebilen ve Vakıf Token’ı edinmek, tutmak ve elden çıkarmak için gerekli olan Tron blockchain tabanlı bir dijital cüzdana bağlı özel anahtarların bir kombinasyonunu ifade eder.

LLC DP Software Company/Şirket/İhraççı; LLC DP Software Company’dir. Kripto Para; Dünyanın her yerinde aynı değeri taşıyan ve her yere transfer imkanı olan, blokchain teknolojisine dayalı, merkezi kontrol noktası olmayan ve fiyatının kimse tarafından belirlenmeyip serbest piyasaya göre değiştiği dijital para birimidir.

Katılımcı; Site’ye üye olan ve LLC DP Software Company tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.

Site; https://www.vakiftoken.io alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

Vakıf Token (VT); Tron blockchain platformu üzerinde geliştirilmiş ödeme ve kullanım özelliklerini taşıyan kripto para (token)’dır.

White Paper (Tanıtım Yazısı): Vakıf Token ve ihracına yönelik bilgileri açıklamak amacıyla LLC DP Software Company tarafından hazırlanan ve yayınlanan gösterge niteliğindeki belgedir. White Paper işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

5 – Ön Koşul

LLC DP Software Company, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıda sıralanan doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder:

  • İşbu sözleşmede veya sözleşmenin eki olan White Paper’da yer alan herhangi bir bilgiye dayalı olarak yapılan işlemler,
  • (kasıt içermeyen) herhangi bir hata, bu tür bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık,
  • bunlardan kaynaklanan herhangi bir işlem veya
  • iş ortakları aracılığıyla sunulan hizmetlerin kullanımı veya edinimi.

Katılımcı yatırım, spekülasyon, bir tür arbitraj stratejisi olarak, yeniden satış veya diğer finansal amaçlarla Vakıf Token satın almadığını kabul ve beyan eder.

Katılımcı site üzerinde üyelik hesabı açarken aşağıdaki hususları koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.

  • Sözleşmeyi onaylama tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olduğunu ve işbu sözleşmeyle kendisini borçlandırabileceğini,
  • İşbu sözleşme kapsamında Vakıf Token ve bağlantılı hizmetlerinden yararlanabilmek için kendisinden talep edilen tüm bilgileri tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirdiğini, yalnızca kendi adına işlem yaptığını ve başkası adına veya hesabına işlem yapmadığını,
  • Sitede açılan üyelik hesabına ilişkin bilgilerle Vakıf Token ihracına katılmak için kullanılan kripto para hesap bilgilerinin aynı kişiye ait olduğunu, başkası hesabına veya başkası hesabından para transferi yapılamayacağını,
  • Vakıf Token ve bağlantılı hizmetleri bu sözleşmede örnekleri de sunulan ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir yasa dışı amaçla kullanmayacağını.

6 – Karşılıklı Haklar ve Yükümlülükler

Katılımcı tarafından ihraç edilen Vakıf Token’a katılım sadece site üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Vakıf Token ihracında ana doküman olarak White Paper (Tanıtım Yazısı) temel belirleyici niteliklere sahip olacak şekilde düzenlenir. White Paper’da yer alan hükümlere göre Vakıf Token ihraç edilir Katılımcı Vakıf Token edinmesi karşılığında ödemeyi kripto para ile LLC DP Software Company tarafından bildirilen cüzdan hesabına gerçekleştirir.

Katılımcıya sunulan Vakıf Token, ihraç tarihinden itibaren 12 aylık süre boyunca kilitli olacak ve katılımcı tarafından kullanılamayacak, iade edilemeyecek veya elden çıkarılamayacaktır. Buna mukabil LLC DP Software Company tarafından 12 ay boyunca aşağıdaki oranlarda aylık bonus Vakıf Token hediye edilir. Bonus olarak verilen Vakıf Token’ler, ICO aşaması sonunda Tokenlerin borsada işlem görmesiyle beraber katılımcı tarafından satışa sunulabilecektir. Hediye olarak LLC DP Software Company tarafından katılımcıya verilen Vakıf Token’lar herhangi bir şekilde gelir, faiz, katılım payı, irad şeklinde değerlendirilemez.

4.000-9.999 adet Vakıf Token %3
10.000-24.999 adet Vakıf Token %4,5
25.000-49.000 adet Vakıf Token %6
50.000-99.999 adet Vakıf Token %7,5
100.000-249.999 adet Vakıf Token %9
250.000 ve üzeri Vakıf Token %12

Katılımcı Vakıf Token edinimi veya sözleşme kapsamında LLC DP Software Company tarafından sunulacak hizmetleri hukuka aykırı bir amaç için; yasal olmayan, kumar, bahis ve benzeri süreçlerde; dolandırıcılık, suiistimal, kara para aklama ve terörün finansmanı veya herhangi bir suçun desteklenmesi kapsamındaki faaliyetler dolayısıyla kullanmayacağını taahhüt eder.

LLC DP Software Company Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Katılımcılar için kimlik tespiti gerçekleştirebilir. Bu sebeple Katılımcı Vakıf Token’ı çekmek istediğinde kimlik ve adres bilgilerini beyan etmek ve beyanlarına esas teşkil eden ilgili mevzuat uyarınca kabul edilen belgeleri sunmak zorundadır. LLC DP Software Company bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Katılımcılar için sıkılaştırılmış müşteri tanı tedbirleri uygulayabilir ve söz konusu Katılımcılardan ilave bilgi ve belge talep edebilir. Katılımcı bu doğrultuda kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde LLC DP Software Company’in kısıtlama getirme- durdurma ve sona erdirme haklarını kullanabileceğini kabul etmektedir.

Katılımcı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler başta olmak üzere yasal mevzuat, uluslararası düzenlemeler ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla Vakıf Token edinimi ve/veya bağlantılı hizmetleri kullanmayacağını ve başka kişilere de kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla kullanım ya da 3. kişilere hesabını kullandırması halinde işbu eylemlerinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Katılımcı site vasıtasıyla üye olmakla OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi), Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığını beyan etmiştir.

Katılımcı, Vakıf Token ve ilişkili hizmetleri kullanırken LLC DP Software Company tarafından sağlanmayan veya önerilmeyen otomatik olarak işlem yapılmasını sağlayan veya veri takip ve analizleri yapılmasına izin veren arayüzler, robot ve tarayıcılar kullanmayacağını taahhüt eder. Bu kullanımları dolayısıyla oluşacak zararların katılımcının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

LLC DP Software Company katılımcının tanınmasına yönelik sorgulamalar gerçekleştirerek yasal kullanıcıların Vakıf Token edinmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda katılımcı, müşteri tanı ilkeleri başta olmak üzere iç kontrol, denetim ve uyum süreçleri içerisinde yapılacak kontrollerde talep edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder. Yasal düzenlemeler uyarınca alınması gereken tedbirler ve uygulanacak kontrollerin farklılaşabileceğini, ilave bilgi ve belge taleplerinin katılımcı tarafından makul sürede karşılanacağını katılımcı kabul eder. Bilgi ve belge taleplerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmemesi sebebiyle kısmen veya tamamen katılımcının Vakıf Token edinimine veya bağlantılı hizmetlere erişimine tahdit konulabileceğini kabul ettiğini katılımcı beyan eder.

Her katılımcı kendi adına yalnızca tek üyelik hesabı açabilir. Bu hesap olmaksızın Vakıf Token ihracına katılmak ve edinmek mümkün olmayacaktır. Başkasına ait bilgiler ile açılan hesabın gerçek kullanıcısının tespit edilememesi, hesabın farklı kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi ve benzeri mahiyetteki şüpheli işlemler dolayısıyla Vakıf Token kullanımı kısmen veya tamamen durdurulur. Bu şekilde durdurulan hizmetler dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan LLC DP Software Company ’in sorumluluğu doğmaz.

Katılımcının ihraç edilecek Vakıf Token talebini LLC DP Software Company değerlendirir, makul bir gerekçe ile talep reddedilebilir. Bu durumda katılımcı tarafından aktarılan kripto para gelen kripto para cüzdan hesabına iade edilir.

Katılımcı ihraç edilecek Vakıf Token edinim ve bağlantılı hizmetleri talebini site üzerinden gerçekleştirir. Site üzerinden erişilecek hizmetler için katılımcının kullanacağı yazılım, donanım, mobil cihaz ve diğer araçların güvenilir erişim sağlaması katılımcının sorumluluğundadır. Bu kapsamda katılımcı gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve güncellemelerini yapmakla mükelleftir.

LLC DP Software Company, site üzerinden katılımcıların güvenli bir biçimde giriş yapmasını temin edecek, güvenli bir şekilde hizmetlerden yararlanmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda katılımcıların özel şifre ve benzeri güvenlik bilgileri LLC DP Software Company tarafından saklanmaz, erişilmez, iletişimlerde sorulmaz ve özel bilgileri talep edilmez. Katılımcı bu ve benzeri bilgileri paylaşmamakla yükümlüdür. Katılımcının işlem yapmasını sağlayan bilgileri ve giriş bilgilerini yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkan zararlardan LLC DP Software Company sorumlu tutulamaz.

Bilgilerinin değişmesi, kaybolması veya rızası haricinde yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda katılımcı ivedilikle durumu LLC DP Software Company’e sitede belirtilen iletişim kanalları yoluyla bildirir. Katılımcı şifre değiştirerek bilgilerinin güvenliğini sağlar. Mücbir sebepler dolayısıyla önlemler alma yetkisi tek başına LLC DP Software Company’tedir. Bildirim yapılmaksızın oluşan zararlardan, mücbir sebepler münasebetiyle alınan önlemlerden ve bu sebeple ortaya çıkan gecikme ve iptallerin oluşturacağı sonuçlardan LLC DP Software Company sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafça yazılı olarak bildirilmek suretiyle feshedilebilecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Vakıf Token ve bağlantılı hizmetler dolayısıyla oluşabilecek vergi yükümlülüklerini katılımcı yerine getirir. LLC DP Software Company tarafından vergiler ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve vergi sorumlusu sıfatıyla herhangi bir yükümlülük altına sokulamaz.

Vakıf Token edinimi LLC DP Software Company üzerinde denetim, gözetim veya talimat verme yetkisi vermez. Vakıf Token edinimi herhangi bir pay, menkul kıymet veya herhangi bir varlık devri veya taahhüdü şeklinde anlaşılamaz, imtiyazlı haklar sağlamaz.

LLC DP Software Company, Vakıf Token ile ilgili haklarının, menfaatlerinin veya yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir kişiye herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir, lisanslayabilir, alt yükleniciye verebilir veya başka bir şekilde temlik edebilir veya devredebilir.

LLC DP Software Company, işlemlerin teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, işlemleri iptal etme, geri alma ve/veya uygun göreceği diğer tedbirlere başvurma haklarına sahiptir. İptal ve geri alma ve benzeri işlemler sırasında bu katılımcı hesapları dondurulabilir ve haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde LLC DP Software Company her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Katılımcı bu tarz işlemlerden dolayı hiçbir şekilde LLC DP Software Company’i sorumlu tutmayacağını ve hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

LLC DP Software Company tarafından katılımcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde Vakıf Token veya kripto para gönderilmesi halinde bu husus katılımcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde bu bedellerin kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde, LLC DP Software Company tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Söz konusu durumda LLC DP Software Company tarafından katılımcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksiltilebilir ve yasal yollara başvurulur. Katılımcı bu hususta LLC DP Software Company’i gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. LLC DP Software Company, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararların tazmin hakkını saklı tutmuştur.

Katılımcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için LLC DP Software Company tarafından gönderim yapılan e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve LLC DP Software Company’in bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup katılımcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmiştir.

Katılımcı, kripto paralar, token ve blockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş enstrümanlar ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurumu ve diğer ilgili kamu otoriteleri tarafından yapılan açıklamaları okuduğunu ve kabul ettiğini, yapılacak tüm açıklamaları ise takip edeceğini beyan eder.

LLC DP Software Company tarafından Vakıf Token ve bağlantılı hizmetleri ile ilgili olarak sunulan yazılım ve içerikler OLDUĞU GİBİ sunulmaktadır. Bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili LLC DP Software Company’in herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. LLC DP Software Company site kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Ayrıca LLC DP Software Company siteye 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Katılımcı, erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini ve bundan dolayı LLC DP Software Company’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. LLC DP Software Company söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut siteye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Katılımcı siteye erişim kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda LLC DP Software Company’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı Vakıf Token ihracı için yapılan aktarımlardan veya Vakıf Token bulundurmaktan vazgeçerek elde edilen kripto paraların kendi hesaplarına aktarımlarından bizatihi kendisi sorumludur. Hatalı aktarım nedeniyle LLC DP Software Company sorumlu tutulamaz.

Katılımcı tüm bu durumlar için LLC DP Software Company’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7 – Ücretlendirme

Vakıf Token ihracında ihraç bedeli haricinde herhangi bir ücret talep edilmez. Vakıf Token ile bağlantılı hizmetlerin sunulmasında talep edilecek ücretler ve komisyonlar ile ilgili olarak sitede detaylı bilgiler sunulur. Sitede yer alan ücret ve komisyonlar işbu sözleşmenin bir parçası hükmündedir.

 

8 – Riskler

Vakıf Token edinimi ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı bazı riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Katılımcı tarafından sözleşme kapsamındaki işlemler ile ilgili burada açıklanan veya öngörülemeyen tüm riskleri ve olası maliyetleri dikkatlice değerlendirmelidir. Katılımcıların, burada açıklanan veya öngörülemeyen tüm riskleri göz önüne alarak Vakıf Token edinimi öncesinde profesyonel desteklerden (mali, muhasebe, hukuk, vergi, teknik veya diğer danışmanlar ve uzmanlar dahil) faydalanmaları tavsiye edilir. İlaveten risklerin müstakilen veya müştereken etkilerinin bulunabileceği hususu dikkate alınmalıdır. Söz konusu riskler dolayısıyla ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlardan LLC DP Software Company sorumlu tutulamaz. Vakıf Token ihracına katılarak edinim sağlayan katılımcının blokzincir teknolojisi ve tokenlaştırma esasları ile risklerini değerlendirebilecek kişiler olması gerekmektedir. Bu kapsamda katılımcının oluşabilecek kayıp ve zararları karşılama yetkinliği bulunması gerekir.

İşbu sözleşmeyi onaylayarak üyelik hesabı açan katılımcı; sözleşme ve White Paper’da açıklanan hususları, elde edilebilecek getiri ile kayıp ve zararları değerlendirebilecek yeterlilikte olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Özel anahtar/anahtarların kaybı, Saklama Hatası veya Katılımcı Hatası nedeniyle Vakıf Token’e erişimi kaybetme riski

Cüzdan, Vakıf Token’i edinmek, tutmak ve elden çıkarmak için gereklidir. Katılımcı, Vakıf Token sahibi olmak için üçüncü taraf bir sağlayıcı ile cüzdanı oluşturmaktan sorumlu olduğunu ve Cüzdanı güvence altına almak için makul önlemleri uygulamaktan sorumlu olduğunu anlar. Sonuçta, Vakıf Tokenlar ile ilişkili gerekli özel anahtar/anahtarların kaybı, Vakıf Token ve içinde tutulan diğer kripto para birimlerinin ve/veya tokenların kaybına neden olacaktır. Ayrıca, Katılımcının kullandığı Cüzdanın giriş kimlik bilgilerine erişim sağlamak da dahil olmak üzere, bu tür özel anahtar/anahtarlara erişim sağlayan herhangi bir üçüncü taraf, Katılımcının Vakıf Token’nini kötüye kullanabilir. Katılımcının cüzdanı uygun şekilde muhafaza etmemesi veya kullanmaması da dahil olmak üzere cüzdanı almayı ve tutmayı seçtiği Cüzdan ile ilgili herhangi bir hata veya arıza, cüzdan için üçüncü taraf sağlayıcının seçiminin bir sonucu olarak da Vakıf Token kaybına neden olabilir. Ek olarak, Katılımcının Vakıf Token almak için yanlış Cüzdan adresinin sağlanması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Vakıf Token edinme ve alma Şartlarında belirtilen prosedürleri tam olarak takip etmemesi de Vakıf Token kaybına neden olabilir.

 

Maden Saldırıları Riski

Tron protokolüne dayanan diğer merkezi olmayan tokenlarda olduğu gibi, Vakıf Token, çift sarmallı saldırılar, yoğun madencilik güç saldırıları ve bireysel madencilik saldırıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tron blok zinciri üzerindeki Vakıf Token işlemlerini doğrulama sırasında madencilerin saldırılarına duyarlıdır. Başarılı saldırılar, Vakıf Token içeren işlemlerin doğru yürütülmesi ve kaydedilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Vakıf Token Platformu ve/veya Vakıf Token için bir risk oluşturur.

 

Bilgisayar Korsanlığı ve Güvenlik zayıflığı riski

Bilgisayar korsanları veya diğer grup veya kuruluşlar tarafından Vakıf Token’a hizmet reddi saldırıları, siber saldırıları, aldatma, şirinleme (büyük meblağları küçük parçalara bölme), kötü amaçlı yazılım saldırıları veya fikir birliğine dayalı saldırılar yapılarak Vakıf Token ve bağlantılı hizmetleri ile LLC DP Software Company’e çeşitli şekillerde müdahale etmeye çalışabilir.

 

Akıllı Sözleşme, Web Sitesi ve Vakıf Token Kaynak Kodu veya Herhangi Bir Yardımcı Yazılım ve/veya Altyapıda Güvenlik Zayıflığı Riski

Akıllı Sözleşme, site ve Vakıf Token’in kaynak kodunda Vakıf Token kullanımına müdahale eden veya kaybına neden olan zayıflıklar veya hatalar içerme riski vardır; Sitenin kaynak kodu açıktır ve zaman zaman güncellenebilir, değiştirilebilir, tadil edilebilir veya modifiye edilebilir.

Şirket, bir güncellemenin, değişikliğin, tadil etmenin veya modifiyenin kesin sonucunu öngöremez veya garanti edemez. Sonuç olarak, herhangi bir güncelleme, değişiklik, tadil etme veya modifiye etme, Vakıf Token ve/veya siteyi olumsuz etkileyen beklenmedik veya istenmeyen bir sonuca yol açabilir. Bunun sonucunda Vakıf Token kaybolabilir.

 

Kayıt Olmama veya Düşük/Likidite Olmama Riski

Şu anda tokenların bu tür diğer tokenlarla değişimini sağlayan veya hatta tokenların para ile değişimini sağlayan çevrimiçi hizmetler mevcut olsa da Vakıf Token’in diğer tokenlar ve/veya fiat paralar ile değişimi için mevcut olacağına dair hiçbir garanti ve/veya taahhüt yoktur ve bu tür değişim kapasitesi ve/veya hacmi ile ilgili herhangi bir garanti verilmez. Varsa, bu tür bir değişimin kötü anlaşılmış düzenleyici denetime tabi olabileceği konusunda açıkça uyarılmalıdır ve Şirket herhangi bir değişim hizmeti sağlayıcısı ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Varsa, Katılımcı da dahil olmak üzere kullanıcılar bu değişimleri etkileyen dolandırıcılığa maruz kalabilir.

 

Tron veya Vakıf Token değerinin olası olumsuz dalgalanmasının riskleri

Vakıf Token, ihraç sonrasında finansal olarak yeterli hale gelmeyi amaçlamaktadır ancak LLC DP Software Company Vakıf Token’in piyasa değeriyle herhangi bir ilişkisinin/etkisinin olmadığını taahhüt eder. Bununla birlikte, BTC, ETH, Tron ve/veya Vakıf Token’in değeri dalgalanırsa, Şirket gerekli ölçüde gelişimi finanse edemeyebilir veya Vakıf Token Platformunu amaçladığı şekilde geliştiremeyebilir veya sürdüremeyebilir. Olağan piyasa güçlerine ek olarak, Tron veya Vakıf Token’in değerindeki olumsuz dalgalanma riskini artırabilecek, Tron ağına başka bir DAO benzeri saldırı veya büyük kripto para borsalarının bir veya daha fazlasında önemli güvenlik olayları veya piyasa usulsüzlükleri de dahil olmak üzere birkaç potansiyel olay vardır.

 

Diğer yandan Vakıf Token’a yüksek düzeyde talep geldiği ve ihraç edilen tüm token’lar satıldığı takdirde LLC DP Software Company mevcut veya yeni iş ortaklarıyla yeni ihraçlar gerçekleştirebilir. Vakıf Token’ın azami adedi 999.999.090 olarak belirlenmiştir ve azami tutara kadar yapılacak ilave ihraçların mevcut token’ların değerini düşürme riski bulunmaktadır. Yeni ihraçlar öncesinde ihraç hakkında bilgi mevcut token sahiplerinin kayıtlı eposta adreslerine iletilecek ve gerekli tedbirleri alması sağlanacaktır.

 

Tron Ağında veya diğer herhangi bir Blockchainde ve Rakip Platformlarda Arıza Riski

Vakıf Token kaybına neden olan veya bağlantılı hizmetlerin kullanımını engelleyen arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere olumsuz durumlarla karşılaşılması ihtimal dahilindedir. Vakıf Token ve bağlantılı hizmetleri ile aynı açık kaynak kodunu ve protokolünü kullanan ve Vakıf Token ve maddi olarak benzer hizmetleri kolaylaştırmaya çalışan alternatif platformlar kurulabilir dolayısıyla Vakıf Token’ı olumsuz etkileyebilecek alternatif girişimler ile rekabet edilmesi her zaman ihtimal dahilindedir.

 

Sigortasız Zararlar Riski

Mevduat ve benzeri araçlar için yasal mevzuat ile tanımlanmış sigortalar blokzincir teknolojisinin kullanıldığı araçlar için mevcut değildir. Dolayısıyla Vakıf Token, katılımcı tarafından özel olarak sigortalanmadıkça herhangi bir güvenceye sahip değildir. Bu nedenle, Vakıf Token’in kaybı veya Vakıf Token’in değerinin kaybı durumunda kayıp ve zararların karşılanması mümkün değildir.

 

Yasal Riskler

Tokenların genel olarak yasal mevzuat karşısındaki durumu, token ihraçları ve blokzincir ile dağıtılmış defter teknolojisi birçok yargı alanında belirsizdir. Vakıf Token ve bağlantılı hizmetlerinin de dahil olmak üzere düzenleyici makamların bu teknoloji ve uygulamaları ile ilgili mevcut düzenlemeyi nasıl uygulayabileceğini veya uygulanıp uygulanmayacağını tahmin etmek mümkün bulunmamaktadır.

Yasal mevzuat değişiklikleri Vakıf Token’ın edinilmesi, barındırılması, kullanılması, elden çıkarılması ve devredilmesine yönelik tescil veya lisanslama ihtiyacını ortaya çıkarabilecektir. Bu meyanda yapılan bir değişiklik veya bu alanlardaki faaliyetlerin yasa dışı hale getirmesi durumunda Vakıf Token ihracı ve bağlantılı hizmetleri kısmen veya tamamen durdurulabilir.

 

Vergi Riski

Vakıf Token’ın vergi mevzuatı karşısındaki durumu belirsizdir. Katılımcı, Vakıf Token edinimi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zorunluluklar dolayısıyla vergi mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti alması gerekebilecektir.

 

Yetersiz ilgi riski

Vakıf Token ve bağlantılı hizmetlerinin kullanımına sınırlı ilgi gösterilmesi mümkündür. Böyle bir kullanım veya ilgi eksikliği Vakıf Token gelişimini ve dolayısıyla Vakıf Token’ın değerini olumsuz etkileyebilir.

 

İnternet İletim Riskleri

Donanım, yazılım ve internet bağlantılarının arızalanması veya Vakıf Token kullanımının dayandığı diğer teknolojiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere riskler mevcuttur. Bu tür arızalar Vakıf Token ve bağlantılı hizmetlerinin site kullanımı esnasında aksamalara, hatalara, bozulmalara veya gecikmelere neden olabilir.

 

Şirketin Fesih Riski

Vakıf Token’ın faydalarındaki azalma, ticari ilişkilerin başarısızlığı veya fikri mülkiyet zorlukları, olumsuz piyasa koşulları ve ek uyumluluk ve düzenleyici yükümlülükler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenlerden dolayı, Vakıf Token’ın bağlantılı hizmetlerinin kullanımının artık sunulması mümkün olmayabilir veya LLC DP Software Company’in faaliyetini durdurması ve feshedilmesi ve tasfiye edilmesi gerekebilir.

 

Yönetişim Hakkı Eksikliğinden Kaynaklanan Risk

Vakıf Token’a ilişkin tüm kararlar, devretme, satma veya tasfiye etme kararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen LLC DP Software Company tarafından verilecektir. Bu kararlar, Katılımcının sahip olduğu faydaları olumsuz etkileyebilir.

 

Düzenleyici Riskler ve Piyasa Riskleri

LLC DP Software Company, gizlilik ve veri koruma, veri güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli yasal mevzuat ile uluslararası düzenlemelere tabi olarak faaliyet göstermektedir. Bu düzenlemelerin yorumlanması veya uygulanması farklılaşabilmektedir. İlaveten Vakıf Token’in kullanımını ve LLC DP Software Company’i etkileyebilecek yeni düzenlemeler gelebilecektir. Söz konusu yorum, uygulama farklılıkları ile yeni düzenlemelerin uyumunda LLC DP Software Company tarafından yaşanabilecek yetersizlikler Vakıf Token’ı ve bağlantılı hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.

Katılımcı, bazı ülkelerde Vakıf Token’in şimdi veya gelecekte bir Menkul Kıymet Token’i olarak kabul edilebileceği riskini kabul eder. Bu durumda Şirket, faydalı tokenların tüm ülkelerde Menkul Kıymet Tokeni olarak kabul edilmediğine dair hiçbir beyan, garanti veya taahhüt vermemektedir. Katılımcı, ülkenizdeki menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak Vakıf Token ile bağlantılı yasal, mali ve diğer risklerden tek başına sorumlu olmayı ve Vakıf Token’in tutulmasının, kullanılmasının ve elden çıkarılmasının ülkenizde yasal olup olmadığını kontrol etmekten tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

 

Diğer Doğal Riskler

Katılımcı, (a) kara para aklama; (b) dolandırıcılık; (c) yasadışı amaçlar için kullanım ve (d) diğer beklenmedik riskler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şartların başka bir yerinde ele alınmadığı ölçüde Vakıf Token ile ilgili doğal riskleri anlar ve kabul eder.

 

Beklenmeyen Riskler

Vakıf Token ve blok zinciri teknolojisi içeren diğer tokenlar yeni ve test edilmemiş bir teknolojidir. İşbu sözleşme ve White Paper’da yer alan risklere ek olarak, katılımcının Vakıf Token edinmesi, barındırması, kullanımı, devretmesi veya elinden çıkarmasına bağlı olarak LLC DP Software Company’in öngöremediği veya öngöremeyeceği riskler de dahil olmak üzere başka riskler de mevcuttur. Bu tür riskler ayrıca İşbu sözleşme ve White Paper’da yer alan risklerin beklenmedik varyasyonları veya kombinasyonları olarak gerçekleşebilir. Katılımcı, Vakıf Token tutulması veya kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama ve riskten tek başına sorumlu olacağını beyan ve garanti eder. Belirtilen risklerden herhangi biri kabul edilebilir, değerlendirilebilir, ölçülebilir ve yönetilebilir olarak görülmediği durumda katılımcı Vakıf Token edinmemeli, tutmamalı veya kullanmamalıdır.

 

9 – Fikri Mülkiyet

Vakıf Token ve Site, ihraç eden olarak LLC DP Software Company’in mülkiyetindedir. LLC DP Software Company tarafından kurulan Vakıf Token sistemine dair her türlü servisler, kaynak kodları, yazılımlar, site dizaynları, sesli görüntülü veya yazılı içerikler, fotoğraf infografik ve şemalar, ulusal veya uluslararası mevzuat çerçevesinde korunan markalar ve logolar, alan adları, algoritmalar ve modeller, tasarımlar ile üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların tamamı LLC DP Software Company’e aittir. LLC DP Software Company hiçbir şekilde anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Yazılı olarak izin alınmaksızın LLC DP Software Company mülkiyetinde olan söz konusu varlık, servis ve hizmetlerin ayrıca bağlantılı site sayfalarının ticari kullanımı mümkün değildir.

Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini sözleşmeyi onaylayarak kabul eder. LLC DP Software Company katılımcıya sağladığı hizmetler dolayısıyla genel içerikli, aktarılamaz, satılamaz bir yetki sunmayı taahhüt etmektedir. LLC DP Software Company bu yetkinin kapsamını değiştirmeye, yetkiyi genişletmeye, daraltmaya veya sonlandırmaya tek başına karar verecektir.

Katılımcı tarafından oluşturulan profil çerçevesinde kullanılan bilgiler, fotoğraf, çizim, içerik, yazılı ve görsel materyaller ile diğer varlıkların fikri mülkiyet haklarından LLC DP Software Company sorumlu tutulamaz.

 

10 – Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Sözleşme çerçevesinde LLC DP Software Company tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarılar, White Paper ve Sözleşme’de bulunan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve icra dairesi İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

 

11 – Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

İşbu Sözleşme katılımcı tarafından elektronik ortamdaki kabul ve onayı sonrasında yürürlüğe girecektir.

LLC DP Software Company, sözleşmenin içeriğini istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

Sözleşme koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliği LLC DP Software Company tarafından sitede ilan edecektir. Sitede ilan edilen sözleşmeye dair değişiklik bildirimleri katılımcıya tebliğ edilmiş sayılır. Katılımcının LLC DP Software Company ile olan ilişkisini sonlandırmaksızın işlemlerine devam etmesi değişen sözleşme hükümlerini kabul ettiği anlamına gelecektir.

Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda site üzerinde yapılan açıklama ve bildirimler uyarınca yorum yapılır. Herhangi bir sebeple sözleşme hükümlerinin bir kısmının uygulanamaz duruma gelmesi halinde sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini korur.

Katılımcı tarafından herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde LLC DP Software Company tarafından sunulan hizmetlerin kullanımından vazgeçilmesi gerekmektedir. Sözleşme hükümleri ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin katılımcı tarafından sonraki dönemlerde de incelenebilmesi için site üzerinde “Katılımcı Sözleşmesi” güncel versiyonu her zaman erişime açık tutulacaktır. Sözleşme hükümleri ile hak ve yükümlülükler hizmetlerden faydalanmanın devam ettiği süreçte defaatle katılımcı tarafından dikkatle incelenmeli ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Taraflardan her biri, sözleşme süresince dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde de LLC DP Software Company sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

Katılımcının işbu Sözleşmede yer alan hükümlere, sitede beyan edilen kural ve şartlara uymadığı, katılımcının faaliyetlerinin ya da siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği açısından risk oluşturduğu, Vakıf Token iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem riski barındırdığı, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına aykırı mahiyette olduğu durumda LLC DP Software Company katılımcının hesaplarını askıya alabilir, dondurabilir, geçici olarak kapatabilir.

LLC DP Software Company tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise Sözleşme LLC DP Software Company tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. LLC DP Software Company tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde katılımcı hesaplarının askıya alınması, dondurulması, geçici olarak kapatılması veya sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle, LLC DP Software Company’ in sorumluluğuna gidilemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme’nin ihtilafsız feshi halinde LLC DP Software Company, katılımcıya ait Vakıf Token bakiyesini kripto para karşılığı olarak katılımcının yazılı olarak beyan ettiği kripto para adresine en geç 30 gün içinde iletir.

Katılımcı, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LLC DP Software Company’in veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, aksine delil sözleşmesi yapılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12 – Çeşitli Hususlar

Vakıf Token ihracına katılan kişilere LLC DP Software Company tarafından hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca katılımcılara site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle site üzerinde edinilen bilgiler ve ulaşılan araçlar LLC DP Software Company tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamazlar. LLC DP Software Company tarafından sağlanan bilgilere dayanarak katılımcılar tarafından Vakıf Token ihraç katılımcısı olmak, Vakıf Token tutmak veya tutmaktan vazgeçmek için verilen kararlardan LLC DP Software Company sorumlu olmaz.

Katılımcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen katılımcının kendi sorumluluğundadır ve bu sorumluluk LLC DP Software Company’e yüklenemez.